Lover

Follo Brukshundklubb ble stiftet 10. januar 1964.
Vedtatt av årsmøtene med endringer 1993, 1994, 1995, 1999, 2011, 2012, 2013 og 2014.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb.

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Follo Brukshundklubb, og forkortes til FBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Oppegård, Ås, Ski og Vestby.
Klubben har verneting i Ytre Follo Tingrett.

§1-2 Formål

Follo Brukshundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund til nytte og glede for samfunnet. Follo Brukshundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
  - Årsmøtet
  - Ekstraordinært årsmøte
  - Styret
  - Valgkomite

Kapittel 2 - Medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp som medlem i klubben kan anke avslaget til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Follo Brukshundklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Follo Brukshundklubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller hva gjelder klubbens interne regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
   a) Utmeldelse
   b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling  og/eller annen uregulert gjeld til klubben
   c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
   d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kapitel 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

§2-6 Æresmedlemskap/Hederstegn

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

Kapittel 3 - Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 14 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:
   - Dagsorden
   - Årsberetning
   - Regnskap med revisors beretning
   - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
   - Budsjett for neste år
   - Forslag til kandidater til valgene.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31. desember.
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. desember.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

   a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede uten stemmerett.
   b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
   c) Behandle årsberetning
   d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
   e) Behandle og fatte vedtak i alle saker og rettidige fremmede forslag som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt
   f) Fastsettelse av kontingent.
   g) Godkjenne budsjett for neste år
   h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
   i) Velge:
        - Leder for 2 år
        - Nestleder for 2 år
        - Kasserer for 2 år
        - 3 styremedlemmer for 2 år
        - 2 varamedlemmer for 1 år
        - Revisor med vararevisor for 1 år
        - Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Leder, nestleder og kasserer velges ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Det vil si at leder og nestleders funksjonstid ikke faller sammen.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kapittel 4 - Styret m.v

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene, og de skal være tilgjengelige for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å:

   - lede klubben mellom årsmøtene
   - avholde årsmøte
   - drive klubben i samsvar med klubbens formål
   - gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
   - oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, eventuelt redaktør og webmaster
   - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
   - velge/oppnevner sekretær.
   - løse praktiske oppgaver vedrørende regnskapsførsel i samarbeid med kasserer
   - oppnevne representant til NKK-regionen

Kapittel 5 - Årsmøtevalg verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kapittel 6 - Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøtets bestemte formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.