Høring for nye regler for brukshundprøver

NKK har kommet med en beskjed:

Til alle klubber og forbund

Vi sender med dette regler for brukshundprøver på høring til NKKs medlemsklubber og -forbund.
I det vedlagte dokumentet er det benyttet «spor endringer» slik at det kommer frem hvor endringer er gjort. Reglene er forventet godkjent og tatt i bruk februar/mars 2019.

Norsk Brukshundsports Forbund v/ FK har følgende kommentarer til revideringen som er gjort:

«Siden Regler for brukshundprøver ble tatt i bruk fra 01.01.2015, har man gjort seg erfaringer med å bruke det i praksis. Det har i løpet av årene kommet inn mange innspill både fra utøvere og dommere mht. justeringer og forbedringer, og som Fagkomiteen ble bedt om å jobbe med. Alle disse forslagene er blitt samlet og tatt opp til debatt, både på sist dommerkonferanse og på årets brukshundkonferanse.

Justeringene er i hovedsak ut fra tilbakemeldinger mtp.

  • presisering av øvelser slik at misforståelser skal unngås.
  • endret ordlyd og tekst innhold, slik at ulik fortolkning under bedømmelse skal unngås.
  • det er rettet opp en del «feil» da tidligere tekst har gitt uheldige konsekvenser ift. poenggiving, noe som man oppdaget i praksis.
  • det er satt inn noe tekst som man opplevd manglet i regelverket.
  • det er forslag om en større endring i øvelsen rundering.

 

Fagkomiteen mener at disse justeringer og presiseringer, vil komme brukshundsporten til gode, både med tanke på utøvelse og bedømmelse.»

 

Svarfrist på høringen er 1. januar 2019, og høringssvar sendes til jakt@nkk.no

 

Endringsforslagene

Kap. 4. Øvelsen Apportering (alle klasser D,C,B,A)

Her er det endret til ny tekst ang. bedømmelsen og poengtildeling ved slipp av apporten. mtp. at hovedvekten i øvelsen er blant annet «fast grep på apporten». Man har også fjernet det med at hundefører kan få lov å plukke opp apporten.

 

Kap.4. Øvelsen Kryp (alle klasser D,C,B,A)

Her er det presisert tekst under bedømmelsen.

 

Kap. 4 . Øvelsen Fremadsending (i klassene B,A)

Denne øvelsen er komplekst og har veldig mange momenter i seg som kan gi trekkgrunnlag, dermed er det sjelden man sett høy poengtildeling i denne øvelsen. Denne øvelsen er også den eneste øvelsen i hele regelverket som i dag ikke har noen konkrete trekkgrunnlag beskrevet, noe som ført til at det blitt mye forskjellig bedømming. Det er et ønske både fra dommere og utøvere, å få inn noen konkrete retningslinjer mht. poenggiving.  

Her er det endret til ny tekst ang. bedømmelsen, med ønske om at det skal legges like stor vekt på alle tre hovedmomentene i øvelsen og ikke bare innkalling slik som det står i dag. Det er også presisert hvordan det skal bedømmes om hunden ikke går riktig gjennom gruppen, eller stopper opp å venter på fører, samt om fører har tempoforandring. Det er endret til ny tekst ang. utførelse, der det er tillatt med en «styringskommando» for å justere fart eller retning. Man ønsker gjennom å tillate en «styringskommando», evt. gi flere muligheten til å få poeng på denne øvelsen.

 

Kap. 5.  Generelle bestemmelser for spor

Her er det presisert ang. bedømmelse av skadede gjenstander og at det er dommeren som skal kontrollere gjenstandene.

Sporlengden i klasse A er redusert fra ca. 2000m til 1800m, og derav også redusert søkstid fra 45min til 40min. Dette er et ønske som har kommet opp i flere år, der begrunnelsen fra klubber er delt. Noen har lite sporterreng, noen kan da ha flere deltakere og noen mangler sporleggere. (se tabell)

 

Kap.5. Generelle bestemmelser for Sporoppsøk

Her er det endret til ny tekst ang. at det ikke er lov å benytte samme sporoppsøk to dager på rad, pga av mange har hunder som er trent på å gå gamle spor. Dermed er det også ny skisse for dette i kap. 11).

 

Kap.5. Generelle bestemmelser for Rundering

Her er det endret til ny tekst under bedømmelse ang. presisering av hovedmomentene i øvelsen, samt hva som er en feilmelding og hvordan man skal bedømme dette. Det er kommet inn et nytt moment ang. å bytte ut en figurant mot en gjenstand i klasse A. Begrunnelsen er flere, man trenger da færre figuranter, man øker evt. vanskelighetsgraden/kan skille bedre mellom ekvipasjene, mange bruker reden dette i trening og det er lenge til neste regelverksendring.  Ny tekst ift. bedømmelse om ekvipasjen ikke klarer sluttiden i klasse A, merking av runderingsløypen, samt plassering av gjenstand og konsekvenser om hunden apporterer gjenstanden. Ny skisse ang. rundering klasse A i kap. 11 ang. gjenstand.

 

Kap.5. Feltsøk (alle klasser D,C,B,A)

Her er det endret til ny tekst ang. avlevering av apporten, og trekkgrunnlag ift. tygging på gjenstander.

 

Kap.5. Øvelse Spor klasse A

Som tidligere nevnt er sporlengden endret til 1800m og søkstiden til 40min.

 

Kap.5. Øvelsen Rundering klasse A

Som tidligere nevnt er det ønske om å endre fra tre 3 figuranter til, 2 figuranter og 1 gjenstand.

 

Kap. 7. Bedømmelse og godkjenning

Her er det satt inn to nye setninger under Bedømmelse og Bedømmelseskriterier.

Under Godkjenning, opprykk og CERT, er det lagt til teksten mellomtitler, og det er satt inn en tabell ift. type mellomtitler som kan oppnås. (se tabell)

Forslag til justeringer påvirker ikke premiering, bedømmelse og godkjenning.

 

Kap.8. Norgesmesterskap/internasjonalt mesterskap

Her er det satt inn tekst ang. at hovedøvelsen må være bedømt av min. to ulike dommere.

Forslag til justeringer påvirker ikke kvalifisering til NM og Nordisk mesterskap.

 

Kap.10.  Kommentarer til fellesbestemmelser

Ledelse av prøven – her er det er satt inn ny tekst.

Deltakelse og Hunder – her er det lagt inn to nye tester man har godkjent ift. beskrivelse av hundens mentale status. Svensk BPH – test og Svensk MT.

Prøvedaltakers plikter og ansvar – her er det presisert dette med deltakelse av to hunder.

Dommere – her er det lagt inn ny tekst

Overdommer – denne teksten er helt ny. (Fagkomiteen har også laget en egen instruks for overdommer)

Aspiranter – denne teksten er helt ny

 

Kap.11.  Materialbeskrivelse og skisser

Her er det som tidligere beskrevet, lagt inn ny skisse for rundering og sporoppsøk.

 

04.11.2018 21.26